Tổng hợp các thư viện hay dùng trong Arduino P1

Đây là tổng hợp các loại thư viện cảm biến, LCD, ESP8266, Ehternet. SD card, vv

Cách thêm thư viện bằng file .rar sau khi tải xuống:

 

1. ESP8266Ping-master

2. LiquidCrystal_I2C

3. DS3231

4. Adafruit_SSD1306

5. PubSubClient

6. WiFiManager-master

7. ArduinoMqtt

socket.io-arduino-client-master

9. WebSockets

10. Adafruit_ILI9340

11. esp8266-oled-ssd1306-master

12. URTouch

13. esp8266-weather-station-master

14. Adafruit_MQTT_Library

15. ArduinoJson

16. TinyGSM

17. SdFat-master

18. UTFT_tinyFAT

19. ArduinoWebsocketServer-master

20.  json-streaming-parser-master

21. DHT_sensor_library

22. Adafruit_STMPE610-master

23. Streaming

Số lượt xem bài viết: 140Comment
Name
Message
Coppy right ©: 2016 by Đỗ Ngọc Tuấn-TCU
Email: ngoctuansqtt@gmail.com